668 871 523

obozybieganie.pl

Sprawdź co robimy,
przekonaj się o naszym doświadczeniu.
To my.

Działamy z sukcesem
od 2010 roku.

REGULAMIN STRONY OBOZYBIEGANIE.PL ORAZ USŁUG PRZEZ NIĄ OFEROWANYCH

I. DEFINICJE

Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady korzystania ze strony znajdującej się pod adresem www.obozybieganie.pl, zwanego dalej „Serwisem”.
Właścicielem Serwisu jest Fundacja Bieganie, ul. Zabłocińska 4/58, 01-697 Warszawa, NIP 1182054484, KRS 0000280605, REGON 141024244, , zwany dalej „Właścicelem” lub „Właścicelem serwisu”
Adres do korespondencji to ul. Zabłocińska 4/58, 01-697 Warszawa
Właściciel jest również Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U z 2014 r. nr 1182).
Przez następujące zwroty użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:
1. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna korzystająca z serwisu w celu niezwiązanym z prowadzoną działalnością zawodową lub gospodarczą (Konsument).
2. Klient – Użytkownik nabywający na odległość usługi, pakiety usług (m.in. konsultacje, warsztaty itd.) lub produkty oferowane za pośrednictwem Serwisu.
3. Trener – osoba wskazana przez Administratora do świadczenia usług nabytych przez Klienta.
4. Urządzenie – urządzenie umożliwiające korzystanie z materiałów służących wykonaniu usług zakupionych w Serwisie, posiadające funkcje wskazane w pkt. II. 6-7 (np. komputer, laptop, netbook, tablet, smartfon itp.).
5. Partner – firma lub osoba prywatna współpracująca z serwisem.
Każda osoba dokonująca zamówienia w Serwisie i akceptacji wymaganych w jej trakcie oświadczeń staje się jego Użytkownikiem i oświadcza, że zapoznała się z Regulaminem Serwisu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Korzystanie z treści dostępnych w Serwisie jest dozwolone dla każdego bez rejestracji.
Skorzystanie z niektórych bezpłatnych usług wiąze się z dobrowolnym podaniem adresu e-mail, który może być wykorzystywany do celów marketingowych Właściciela serwisu lub partnerów z nim współpracujących.
Korzystanie z treści dostępnych w Serwisie oznacza przeglądanie i czytanie strony oraz odtwarzanie na prywatny osobisty użytek materiałów umieszczonych w Serwisie.
Każdy Klient z chwilą przystąpienia do korzystania z odpłatnych usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i może podejmować dalsze czynności po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich jego postanowień.
Korzystanie z produktów lub usług za pośrednictwem Serwisu polega na złożeniu zamówienia poprzez:
1. akceptację Regulaminu Serwisu,
2. klikniecie przycisków „Rezerwuj”, „zamów”, „zarezerwuj” pod opisem danej oferty obozów biegowych, szkoleń, usług lub pakietu usług dostępnych w serwisie.
3. wypełnienie stosownego formularza rejestracyjnego lub kontaktu mailowego, telefonicznego
4. dokonanie płatności za usługę
Złożenie zamówienia skutkuje zawarciem Umowy na odległość za pośrednictwem Serwisu na warunkach i po cenie określonej w opisie danej oferty.

III. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Dokonując czynności opisanych w pkt. II.4. Regulaminu Użytkownik potwierdza autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym podanych danych oraz wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu, uznając jego wiążący charakter.
Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym jest niezbędne do prawidłowego korzystania z usług prezentowanych w Serwisie.
W przypadku podania nieprawidłowych danych lub podania ich w sposób uniemożliwiających kontakt i realizację usług zakupionych za pośrednictwem Serwisu usługi mogą nie zostać wyświadczone Użytkownikowi lub też skorzystanie z nich nie będzie możliwe. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania danych.
Serwis zastrzega sobie prawo odstąpienia od wykonania Umowy w przypadku, gdy dane podane przez Użytkownika podczas rejestracji będą niezupełne (w szczególności brak adresu e-mail), lub gdy dane podane przez Użytkownika są błędne lub nieprawdziwe, co uniemożliwia prawidłowe wykonanie usługi. Użytkownik otrzyma wówczas zwrot wpłaconych na poczet realizacji usługi kwot chyba, że wskutek podania nieprawidłowych danych dokonanie ich zwrotu nie będzie możliwe.
Użytkownik poprzez wypełnienie przewidzianego dla danej usługi formularza zamówienia wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą powołaną w pkt. I.3 Regulaminu. Administratorem Danych osobowych jest Właściciel serwisu.
Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się z zasadami ochrony danych osobowych, został poinformowany o celach pozyskania danych osobowych i poprzez dokonanie rejestracji konta i zaznaczenie odpowiednich pól formularza, co jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu, wyraża dobrowolnie zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych, na zasadach określonych w ustawie powołanej w pkt. I.3 regulaminu przez Administratora w celu niezbędnym do wykonania Umów zawartych w oparciu o postanowienia niniejszego Regulaminu i świadczonych na ich podstawie usług.
Użytkownik w każdej chwili ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia.
Administrator gromadzi i przetwarza jedynie dane osobowe, które zostały podane przez Użytkownika dobrowolnie.
Administrator informuje, iż Użytkownik nie ma obowiązku podania swoich danych osobowych, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia wykonanie wobec Użytkownika Umów zawartych na podstawie Regulaminu oraz skorzystania z pewnych usług dostępnych w serwisie.
Zgromadzone dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z obowiązującymi przepisami. W celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu, wykonania Umów zawartych na jego podstawie oraz w celach promocyjnych i marketingowych. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym zapewnić wymagany odpowiednimi przepisami stopień bezpieczeństwa.
Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora w celu realizacji postanowień zawartych Umów, jak również na wystawienie dokumentów księgowych.
Składanie zamówień jest jednocześnie akceptacją Regulaminu i zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i promocyjnych Serwisu oraz partnerów.
Zamawiając produkty lub usługi Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail informacji związanych z przebiegiem transakcji, zawiadomień o zmianach w niniejszym Regulaminie oraz innych wynikających z prawidłowego funkcjonowania Serwisu.
Informacje zawierające informację handlową o imprezach, eventach oraz nowych usługach lub promocjach Serwisu przesyłane będą tylko tym Użytkownikom, którzy wyrazili na to zgodę zaznaczając odpowiednie pole i akceptując regulamin.

Fundacja Biegania z siedzibą ul. Zabłocińska 4/58 01-697 Warszawa jako administrator danych osobowych, informuje Pana/ Panią, iż:

  • podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu

realizacji naszych obozów oraz możliwości wysyłki newslettera i pism z informacjami o realizowanych obozach

  • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;
  • podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.;
  • inspektorem ochrony danych w Fundacji Bieganie jest Pan Krzysztof Janik adres e-mail obozbiegowy@bieganie.pl;
  • dane osobowe będą przechowywane przez okres chęci otrzymywania informacji
  • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

IV. ZASADY DOKONYWANIA ZAMÓWIEŃ

Usługi, jakie Użytkownik może nabyć za pośrednictwem Serwisu wraz z ich opisami zamieszczone są pod adresem www.obozybieganie.pl
Użytkownik chcąc nabyć usługę prezentowaną w Serwisie powinien:
1. Dokonać wyboru jednego z produktów lub usług poprzez naciśnięcie przycisku „rezerwuje”, „zamawiam”, znajdującego się pod opisem danego produktu lub usługi;
2. Uzupełnić w formularzu kontaktowym informacje niezbędne do kontaktu i realizacji danej usługi lub dostarczenia produktu zgodnie z wyświetlonym formularzem;
3. Dokonać przedpłaty wybranej usługi lub produktu zgodnie z zasadami dostępnymi w ofercie.
Zamówienie usług możliwe jest poprzez dokonanie płatności za pośrednictwem przelewu bankowego na numer rachunku bankowego podany na stronie internetowej.
Zamówienie na wykonanie danej usługi uznaje się za przyjęte do realizacji po potwierdzeniu przez Administratora przyjęcia zamówienia złożonego przez Użytkownika i dokonaniu przez niego płatności. Z tą chwilą Umowę uważa się za zawartą.

Informacje o produktach i usługach podane na stronach Serwisu, w szczególności ich opisy, parametry oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

V. INFORMACJE PUBLIKOWANE W SERWISIE

Informacje zawarte na stronach Serwisu mają charakter motywacyjny oraz informacyjny. Mają także na celu wsparcie psychiki Klienta w podjęciu i kontynuowaniu aktywności fizycznej.
Klient rozpoczynając korzystanie z usług zakupionych w Serwisie, powinien skonsultować się ze swoim lekarzem pierwszego kontaktu i uzyskać zaświadczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia aktywności fizycznej.
Jeśli Klient pozostaje pod opieką lekarza, rehabilitanta czy fizjoterapeuty zaleca się, by skonsultował, jaki rodzaj aktywności fizycznej lub jakie ćwiczenia fizyczne może wykonywać, zaś jakie rodzaje aktywności fizycznej lub ćwiczeń fizycznych są mu zabronione i poinformować o tym Trenera.
Uczestnictwo we wszystkich polecanych zajęciach sportowych, treningach i innych usługach oraz stosowanie proponowanej diety jest dobrowolne i odbywa się na własną odpowiedzialność Klienta.
Jeżeli istnieją wątpliwości co do stanu zdrowia Klienta oraz ewentualnych przeciwwskazań do uczestniczenia w zajęciach sportowych, zajęciach rekreacyjnych, treningach, stosowania zaproponowanej diety, współpracy online i innych dostępnych usług należy zasięgnąć opinii lekarza.
Zaleca się aby przed przystąpieniem do jakiejkolwiek aktywności ruchowej oraz przed zastosowaniem jakiegokolwiek programu dietetycznego zasięgnąć porady lekarza.

VI. PRAWA AUTORSKIE

Wszelkie utwory udostępniane na stronach Serwisu, a w szczególności: tekst, grafika, muzyka, oprogramowanie, chronione są prawem autorskim. Poprzez korzystanie z jakichkolwiek usług oferowanych przez Serwis i/lub odwiedzanie stron Serwisu, Użytkownik nie nabywa majątkowych praw autorskich do jakichkolwiek treści lub materiałów, a w szczególności do materiałów audio i wideo oraz tekstów lub oprogramowania zamieszczonych na stronach Serwisu.
W przypadku, gdy Użytkownik zamierza wykorzystać jakiekolwiek treści udostępniane na stronach Serwisu wymagane jest uzyskanie zgody Administratora. W celu uzyskania tej zgody należy wysłać zapytanie na adres e-mail: obozbiegowy@bieganie.pl
W przypadku przekazania lub udostępnienia Klientowi przez Administratora lub Trenera jakichkolwiek materiałów dotyczących korzystania z usług nabytych za pośrednictwem Serwisu, Klient nabywa licencję na czas nieokreślony na korzystanie z przesłanych materiałów na prywatny użytek osobisty na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, bez prawa udzielania dalszych licencji. Licencja uprawnia do nieograniczonego w czasie korzystania z materiałów, przy czym dostęp do danych materiałów w ramach jednej licencji jest uprawniony tylko z jednego Urządzenia w tym samym czasie, a także do wykonania jednej kopii materiałów na użytek własny Użytkownika.
Licencja udzielona Użytkownikowi przez Administratora nie obejmuje prawa do:
1. Trwałego lub czasowego zwielokrotnienia materiałów w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w celu innym niż utworzenie kopii dla siebie lub osób pozostających w tym samym gospodarstwie domowym,
2. Odpłatnego bądź nieodpłatnego rozpowszechniania materiałów jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie bez wiedzy Administratora,
3. Wprowadzania jakichkolwiek zmian w materiałach,
4. Podejmowania prób usunięcia, przełamania lub obejścia technicznych zabezpieczeń przed nieautoryzowanym udostępnianiem, uruchamianiem, zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem materiałów,
5. Odpłatnego bądź nieodpłatnego rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie, w tym sprzedaży, użyczenia, najmu lub udostępniania w Internecie materiałów w całości lub w części,
6. Drukowania w całości lub w części materiałów , z wyjątkiem drukowania na użytek własny, zgodny z warunkami licencji.
7. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu dotyczących licencji.
Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wykluczają podjęcia w stosunku do osób naruszających warunki licencji kroków prawnych przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

VII. ZASADY REALIZACJI ZAMÓWIONYCH USŁUG

Obozy i warsztaty odbywają się w terminach określonych w ofertach i podanych na stronie.
W przypadku zgłoszenia się niewystarczającej liczby uczestników Fundacja Bieganie zastrzega sobie prawo do rezygnacji z organizacji obozu. W takim przypadku wpłacona przez uczestnika kwota zostanie zwrócona w całości.

VIII. PŁATNOŚCI I CENY

W Serwisie honorowane są następujące formy płatności: Przelew zwykły.
Każdy Klient wraz z zawarciem umowy akceptuje otrzymywanie faktur drogą elektroniczną.
Faktura wystawiana jest i przesyłana na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta po podaniu danych do jej wygenerowania. Użytkownik zobowiązany jest do podania pełnych danych niezbędnych do prawidłowego wystawienia faktury, tj. następujących danych:
1. Imię i nazwisko/firma,
2. Adres zamieszkania/siedziby,
3. Numer NIP (w przypadku firm),

IX. REKLAMACJE

Reklamacje dotyczące przebiegu transakcji lub nieprawidłowości w świadczeniu usług należy zgłaszać pocztą elektroniczną na adres obozbieganie@bieganie.pl Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać w szczególności następujące dane:
1. imię i nazwisko,
2. adres,
3. wskazanie zakupionych usług,
4. datę transakcji,
5. przedmiot i przyczynę reklamacji,
6. dane kontaktowe.
Przy braku odmiennych ustaleń Klient zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) na adres wskazany przy rejestracji, bądź w zgłoszeniu reklamacji.

X. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Administrator informuje, że informacje i porady zamieszczane w Serwisie oraz świadczone w ramach zakapowanych przez Klienta świadczeń opracowywane są w oparciu o aktualny stan wiedzy naukowej. Ze względu na specyfikę świadczeń Klient powinien mieć na uwadze również poniższe okoliczności:
1. Uprawianie sportu, w tym również trening sportowy i fitness wiąże się z ryzykiem wystąpienia kontuzji. Jeśli zachodzą jakichkolwiek wątpliwości co do stanu zdrowia Klienta i/lub w związku z realizowanym treningiem występują jakiekolwiek dolegliwości Klient powinien zasięgnąć konsultacji lekarza lub innego specjalisty.
2. Klient powinien ściśle stosować się do indywidualnych planów dietetycznych lub indywidualnych planów treningowych oraz pozostałych zaleceń Trenera, które mogą być modyfikowane wyłącznie po uprzedniej konsultacji z Trenerem. Niezastosowanie się i dokonywanie samodzielnych zmian przez Użytkownika mogą mieć negatywny wpływ na jego zdrowie. OBÓZY BIEGOWE Fundacji Bieganie, wiążą się z zajęciami fizycznymi i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenia wypadkami, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych, a także szkód i zniszczeń o charakterze materialnym/sprzętowym. Zgłoszenie chęci uczestnictwa w imprezie OBÓZ BIEGOWY, oznacza że uczestnik przyznaje i potwierdza, że rozumie, rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko oraz że jego stan zdrowia pozwala na udział w tej imprezie. Uczestnik zgadza się na wykorzystywanie zdjęć z jego wizerunkiem do działań reklamowych i prowadzenia bezpośredniej relacji z obozu.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.
W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Administrator poinformuje Użytkowników o wprowadzonych zmianach, dacie od której wejdą one w życie poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na stronie http://www.obozybieganie.pl oraz przesłaniu jednolitego tekstu Regulaminu, informacji o wprowadzonych zmianach i dacie wejścia ich w życie drogą mailową na adres Klienta podany w trakcie składania zamówienia.
Zamówienia dotyczące usług płatnych złożone przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu podlegają postanowieniom Regulaminu obowiązującym w dacie złożenia zamówienia, chyba że postanowienia nowego Regulaminu są dla Klienta korzystniejsze.
Użytkownik dokonuje akceptacji wprowadzonych do Regulaminu zmian poprzez korzystanie z serwisu po dacie wejścia tych zmian w życie. W przypadku braku akceptacji zmian wprowadzonych do Regulaminu, Klient może zrezygnować z korzystania z serwisu i żądać usunięcia wprowadzonych informacji.
W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.
Administrator Serwisu zastrzega możliwość wystąpienia przerw w działaniu strony internetowej Serwisu – w związku konserwacją, przebudową lub modernizacją Serwisu. Użytkownicy Serwisu zostaną poinformowania o planowanych przerwach w działaniu strony poprzez przesłanie wiadomości na wskazany adres poczty elektronicznej. Ponadto w przypadku przerw technicznych Serwis zamieści odpowiedni komunikat informacyjny na stronie http://www.obozybieganie.pl z oznaczeniem szacowanego czasu ograniczeń w dostępności strony.


Co oferujemy?

Obozy biegowe w Kenii

Zastanawialiście się kiedyś gdzie jest najlepsze miejsce do treningu biegowego? Podpowiemy wam to Kenia. Dlaczego zapytacie? Dlatego, że jest tam wszystko co potrzebne czyli: łagodny klimat, wysokość nad poziomem morza, duża grupa biegaczy z Kenii i całego świata, wspaniałe trasy i niepowtarzalny klimat biegowy, który aż zachęca do tego żeby wyjść i ruszyć się na konkretną biegową dawkę treningu.

Na obozie w Kenii można spotkać największe sławy biegania. Mo Farah, Kipsang, Kipketer. Jeżeli będziecie mieć szczęście to spotkacie ich wszystkich razem i to na jednym treningu :). Zawsze uśmiechnięte twarze i gotowi na dużą porcję zdjęć ze swoimi fanami.

W Kenii skupiamy się głównie na treningu wytrzymałościowym i interwałowym ale także na dużej dawce sprawności. Są tu ku temu wyśmienite warunki ponieważ mieszkamy u medalistki olimpijskiej Lorny Kiplagat, która od lat gości najlepszych biegaczy z całego świata i dzięki swojemu ośrodkowi daje zawodnikom wyśmienite warunki. Jedzenie jest tu bardzo zróżnicowane i dobre, a po treningu można odpocząć w Kenijskim słońcu lub pluskać się w chłodnym basenie, który daje ukojenie zmęczonym po treningu nogom.

Na naszych obozach w Kenii od lat organizujemy zawody biegowe dla tamtejszych biegaczy, w których biorą udział również uczestnicy obozu. Dzięki temu, można stanąć ramię w ramię z przyszłymi medalistami olimpijskimi i chociaż na pierwszych 100 metrach poczuć wiatr we włosach. Dzięki tej inicjatywie wspieramy tamtejszy sport.

Oczywiście nie zapominamy też o największej wylęgarni mistrzów czyli prowadzonej przez brata Colma szkole św. Patryka. Tam również nasza obozowa ekipa zawsze zagląda aby zobaczyć jak trenują i uczą się młodzi, utalentowani adepci Kenijskich biegów średnio i długo dystansowych. Brat Colm chętnie opowiada i dzieli się swoimi doświadczeniami w dziedzinie treningu. To już legenda światowego sportu  bo od niego zaczęły się Kenijskie sukcesy na wielką skalę.

Kenia to również ciekawe doświadczenie kulinarne. Tutaj wszystko smakuje inaczej, a przede wszystkim mnogość owoców i warzyw. Kenijska dieta biegowa jest specyficzna, a właśnie w Iten można jej zakosztować i osobiście wypróbować na własnych nogach. Słowo Ugali na pewno będzie wam towarzyszyć na co dzień. To przyrządzony z kukurydzy Kenijski przysmak. Jeżeli zapytasz przeciętnego Kenijczyka skąd ma taki POWER do biegania odpowie oczywiście dzięki Ugali! Będąc na miejscu nie omieszkaj spróbwać ale nie licz na zbyt wyszukany smak.

Oprócz walorów treningowych w Kenii nie może zabraknąć porządnego safari i walorów turystycznych. W jednym z odpoczynkowych dni oczywiście zabierzemy was do jednego z piękniejszych Parków Narodowych aby podziwiać dziką zwierzynę.

O Kenii można byłoby pisać wiele stron ale nie będziemy wam zbyt wiele zdradzać. Przekonajcie się sami i zasmakujcie przygody na naszych obozach. Zwiedzajcie świat biegając i trenując pod okiem świetnie wyszkolonych fachowców. Kenia czeka. No więc Hakuna Matata i wyruszaj z nami w podróż na czarny ląd!

obozy dla początkujących

Nasza oferta obozowa dla dorosłych skierowana jest do szerokiego spektrum biegaczy, a także ich rodzin gdyż na większości naszych obozów opieka nad dziećmi jest za darmo(w przeciwieństwie do konkurencji) Na wyjazdach z bieganie.pl nie ma podziałów gdyż wszyscy są zjednoczeni wspólną pasją biegania. Począwszy od osób początkujących, śrenio-zaawansowanych na zaawansowanych kończąc. Dostosowujemy nasze treningi zarówno dla biegaczy ulicznych jak i dla tych, którzy kochają biegi górskie. Znajdą u nas miejsce ci którzy ścigają się na 5km jak i tacy, którzy startują biegi ultra. Szeroka wiedza i nieustanne dokształcanie się sprawia, że potrafimy odnaleźć się w każdej sytuacji i pomóc nawet najbardziej zaawansowanym biegaczom.

Obozy biegowe dla początkujących skierowane są do osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z bieganiem. Od wielu lat obserwujemy tendencję, że amatorzy z długim stażem, którzy nigdy nie współpracowali z trenerem poza niezłym wytrenowaniem mają niestety duże braki techniczne, sprawnościowo-siłowe i koordynacyjne. Niestety w dużej mierze przekłada się to na ilość kontuzji.

Dlatego obozy dla początkujących biegaczy są świetną formą na rozpoczęcie biegania. Na obozie dowiesz się jak biegać poprawnie. Przy pomocy wideo analizy techniki biegu poprawimy twoje błędy, a następnie dzięki wykładom przekażemy niezbędną wiedzę do tego jak wdrażać technikę i poprawny trening aby nie ulec kontuzji. Jako jedyni w Polsce pokazujemy naszych podopiecznym, że już po kilku dniach ich technika się zmienia. Na obozach biegowych dla poczatkuących dowiesz się jak dobrać odpowiedni sprzęt, jak schudnąć i wdrażać prawidłową dietę. Dowiesz się jakie ćwiczenia dla biegaczy są najlepsze, jak się rozciągać oraz poruszymy wiele, wiele innych okołobiegowych tematów. Na obozie dla początkujących trenerzy są dostępni praktycznie przez większość dnia i jeżeli masz jakieś pytania na pewno nasi trenerzy udzielą ci wyczerpującej odpowiedzi na interesujący cię temat.

Obozy biegowe dla początkujących to niesamowita atmosfera, która łączy ludzi z każdej branży. Charyzmatyczni trenerzy dbają o to aby każdy czuł się doceniony i ważny, a liczba biegaczy wracających na nasze obozy daje nam motywację do tego aby przykładać się i ulepszać nasze kompetencje.

Obozy dla dorosłych biegaczy to świetna forma spędzenia aktywnego wypoczynku wśród ludzi, którzy również kochają bieganie. Na nasze obozy możesz również przyjechać z osobą towarzyszącą, która zawsze staramy się w pozytywny sposób zachęcić do biegania, jeżeli oczywiście chce. Doświadczaliśmy wiele razy tego, że po naszych obozach osoby towarzyszące wyjeżdżały zapalone pasją biegania ponieważ potrafimy naszą wiedzę przerodzić w praktykę tak aby nikt nie zraził się do biegania po pierwszym razie.

Jeżeli więc czujesz się gotowy to wyruszaj razem z nami na obozy biegowe dla pozcątkujących, średnio-zaawansowanych, zaawansowanych i odkrywaj bieganie z najlepszej strony. Sprawdź nasze oferty obozów w Polsce i zagranicą. Na pewno znajdziesz coś dla siebie i mamy nadzieję, że ni pożałujesz swojego wyboru. Do zobaczenia na biegowych ścieżkach!

obozy biegowe

Na naszych obozach biegowych bieganie.pl znajdziecie to co najlepsze dla biegaczy. Nasze obozy odbywają się w najlepszych lokalizacjach nie tylko w Polsce ale też na całym świecie. Co roku nasze obozy gości Szklarska Poręba, w której odbywa się nasz klasyk. Tam zaczęła się nasza historia, kiedy to w 2010 roku odbyła się pierwsza edycja obozów biegowych. Dzisiaj dobijamy już do setnego turnusu i nasza oferta mocno się rozrosła. W tym momencie zgrupowania odbywają się przez okrągły rok. Obozy wakacyjne, szkolenia dla firm, majówki, obozy sylwestrowe, warsztaty z techniki biegania i wiele, wiele innych.

W Polsce obozy realizujemy również w pięknie położonej Szczawnicy czy w zacisznym miasteczku Krościenko nad Dunajcem, znajdującym się u styku 3 górskich pasm Pienin, Beskidu Sądeckiego i Gorców. To właśnie tutaj stworzyliśmy nasz osobliwy projekt obozu WEGE. Gościmy na obozach także w Polskich i Słowackich Tatrach.

Dzięki coraz większej ilości zadowolonych klientów przez ostatnie lata w Szklarskiej Porębie organizowaliśmy aż 3 turnusy wakacyjne. Obozy górskie przyciągają także wiele firm, które zamawiają u nas weekendowe wyjazdy biegowe czy szkolenia dla początkujących.

Cykliczne warsztaty z techniki biegania pomagają rokrocznie wielu amatorom zgłębić tajniki bardziej ekonomicznego biegania, prewencji kontuzji i poprawić wyniki.

 

Od kliku lat organizujemy też nasze obozy biegowe poza granicami Polski. Uderzeamy w najlepsze biegowe destynacje na świecie. W naszej ofercie znajdziecie stacjonarne obozy górskie w Kenii gdzie od lat Polscy amatorzy szkolą się u boku największych sław Kenijskiego bieganie. Stacjonarne obozy rozkręcamy również w Chorwacji gdzie w przepięknym kurorcie Baška łaczymy to co najlepsze czyli krystalicznie czyste morze, świetne górksie tereny oraz grzejące słońce. Nasze obozy znajdziecie też na wyspach Kanaryjskich, Maderze a także najnowsze dziecko w naszych ofertach czyli objazdowe obozy biegowe w Peru, USA, Nowa Zelandia, Kenia, Madagaskar, Tajlandia i Himalaje. Podczas tych obozów organizowanych w formie wypraw biegowych. Zwiedzamy najpiękniejsze zakątki świata na biegowo udając się do miejsc gdzie zwykły turysta nie dociera.

Nasze obozy biegowe prowadzą tylko dyplomowani trenerzy z długim stażem trenerskim, którzy wspinali się po szczeblach kariery zaczynając od treningu dzieci i młodzieży, przez zawodowców, kończąc na amatorach. Tak szeroki spektrum pracy i kilka tysięcy osób, które przewinęły się przez ich warsztat pozwala nam wieść prym w tego typu przedsięwzięciach w Polsce. Dzięki najszerszej ofercie od lata jesteśmy liderem rynku obozów biegowych. Doświadczenie na tak szerokim polu pozwala nam tworzyć coraz nowsze projekty, które z wielką pasją wprowadzamy do naszej oferty.

Nasza Fundacja dzięki, której możemy z powodzeniem organizować obozy, uczestniczy również w projektach eventów biegowych w Tatrach takich jak Tatra Ultra Rajd, na którym uczestnicy starają się w ciągu dwóch dni obiec Tatry wokół. To wyzwanie dla największych twardzieli biegowe kunsztu.

Zapraszamy was zatem na najlepsze obozy biegowe!

Nasz zespół

Mateusz Redynk

Na co dzień programista, a popołudniami biegacz amator, zafascynowany tańcami latynoamerykańskimi. Wcieli się w rolę naszego przewodnika.

Bartłomiej Przedwojewski

Bartka chyba nie trzeba przedstawiać. Jeden z najlepszych Polskich biegaczy górskich w historii.

Arek Ziemba

Madagaskar zna jak własną kieszeń, a lemury jedzą mu z ręki. To chyba wystarczy.

Teddy Mwambodze Ndaro

Nasz kenijski przewodnik, który zarówno zna swój kraj jak i nasz. Ponieważ jego żoną jest Polka. Od lat zajmuje się organizacją tripów po kraju i zawsze jest uśmiechnięty.

Marek Tabaka

Pasjonat biegania z niezłymi rekordami życiowymi np. 1:10 w półmaratonie, a obecnie biegowy podróżnik. Spokojny i zakręcony, a zwiedzanie z nim to czysta przyjemność.

Marek Kawik

Absolwent krakowskiego AWF. Trener II klasy sportowej o specjalności lekkoatletyka. Były zawodnik medalista Mistrzostw Polski w biegach przełajowych. Trener przygotowania kondycyjnego i motorycznego.

Marcin Świerc

Najlepszy Polski ultras, multimedalista Mistrzostw Polski w biegach długodystansowych w górach, drugi zawodnik the UTMB Mont Blanc / The CCC i wielu innych prestiżowych biegów. Trener i motywator wielu zawodników amatorskich.

Piotr Małachowski

Przewodnik, podróżnik, bloger, twórca portalu www.kochamyperu.pl, pasjonat wypraw do Peru i innych państw Ameryki Południowej. 

Daniel Tanui

Zawodnik wspierający nasze wyjazdy do Kenii. Jego życiówki na 10000m 28:31, maraton 2:15:08.

Grzegorz Gajdus

były rekordzista Polski w maratonie 2:09:23, jeden z najlepszych maratończyków w historii polskich biegów i trener najlepszych maratończyków w Polsce.