668 871 523

obozybieganie.pl

Sprawdź co robimy,
przekonaj się o naszym doświadczeniu.
To my.

Działamy z sukcesem
od 2010 roku.

REGULAMIN OBOZÓW BIEGOWYCH I INNYCH USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ FUNDACJE BIEGANIE

Prosimy o dokładne i uważne zapoznanie się z Regulaminem obozów biegowych i usług świadczonych przez “Fundacja Bieganie” Obozybieganie.pl z siedzibą w Warszawie. Zawarcie umowy o udział w obozie biegowym lub innej usługi wymaga pełnej akceptacji niniejszego Regulaminu.

I. ORGANIZATOR

„Fundacja Bieganie” z siedzibą przy ul. Zabłocińskiej 4/58, 01-697 Warszawa, wpisaną do rejestru stowarzyszeń przez Sąd Rejonowym dla m. st. Warszawy pod numerem KRS 0000280605 , NIP 1182054484

(dalej „Fundacja Bieganie” lub „Organizator”)

Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa prawa i obowiązki Podróżnych korzystających z usług Fundacji Bieganie
Siedziba Organizatora mieści się pod adresem: ul. Zabłocińska 4/58 01-697 Warszawa. Adres do korespondencji to M.Dąbrowskiej 17i/20, 31-851 Kraków.
Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy o udział w obozach biegowych i usługach świadczonych przez Fundację Bieganie.

II. ZAWARCIE UMOWY

  1. Wszelkie informacje Organizatora zamieszczone w administrowanym przez niego serwisie internetowym znajdującym się pod adresem www.obozybieganie.pl (dalej „Serwis”) stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
  2. Wszystkie obozy i usługi świadczone przez Organizatora organizowane są dla zamkniętej grupy uczestników: “Sympatyków Fundacji Bieganie” (Regulamin Klubu „Sympatyków Fundacji Bieganie”). Uczestnik poprzez zgłoszenie chęci uczestnictwa i zatwierdzenie regulaminu w trakcie rejestracji przyznaje, że chce dołączyć do tej grupy.
  3. Zawarcie umowy o udział w obozie biegowym lub innej usłudze z Fundacją Bieganie może nastąpić poprzez:

a) podpisanie przez Podróżnego oraz Organizatora umowy – zgłoszenia uczestnictwa w imprezie, pod warunkiem zapłaty całości albo części ceny obozu lub usługi, o której mowa w pkt.III.1
b)  otrzymanie przez Organizatora oświadczenia Podróżnego, złożonego w formie wiadomości e – mail, o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy o udział w imprezie turystycznej, na warunkach uprzednio przedstawionych, w formie wiadomości e – mail, przez Organizatora dokonanie przez Podróżnego zapłaty określonej w pkt. III.1.
c)  dokonanie przez Podróżnego rezerwacji on-line za pośrednictwem strony internetowej Organizatora i zatwierdzeniem regulaminu i warunków uczestnictwa (www.obozybieganie.pl) oraz zapłatę przez Podróżnego ceny określonej w pkt. III.1.

Decyzja o wyborze formy zawarcia umowy o udział w obozie lub innej usłudze należy do Podróżnego. W przypadku wyboru przez Podróżnego formy zawarcia umowy o udział określonej w lit. a lub b powyżej, może on zażądać od Organizatora dostarczenia mu podpisanego przez Organizatora albo w jego imieniu egzemplarza umowy – zgłoszenia uczestnictwa.
Przez Podróżnego rozumie się także osoby, na rzecz których umowa zawarta została przez osobę zgłaszającą ich uczestnictwo w obozie biegowym, jak również osoby, które nabyły ogół praw i obowiązków wynikających z umowy o udział w obozie biegowym.
Osoba dokonująca rezerwacji czyni to także w imieniu wszystkich osób zgłoszonych w rezerwacji i przejmuje tym samym odpowiedzialność dotrzymania warunków umowy przez tych uczestników. Osoba dokonująca rezerwacji musi mieć ukończone 18 lat.
Zawarcie umowy na rzecz osoby niepełnoletniej, w przypadku, gdy w obozie biegowym nie bierze udziału żaden z przedstawicieli ustawowych takiej osoby, wymaga zgody jej przedstawicieli ustawowych w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. Osoby niepełnoletnie chcące podróżować bez opieki, muszą taką zgodę uzyskać od przedstawicieli ustawowych. Dokument ten potwierdza całkowitą odpowiedzialność przedstawicieli ustawowych za osobę niepełnoletnią na obozie biegowym lub innej usłudze świadczonej przez Organizatora.
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy (rezygnacji z udziału w obozie biegowym) może być złożone przez Podróżnego z zachowaniem formy pisemnej (w formie oświadczenia wysłanego na adres siedziby Organizatora za pośrednictwem którego Podróżny zawarł umowę) lub za pośrednictwem wiadomości email wysłanej na adres Organizatora za pośrednictwem którego Podróżny zawarł umowę, wskazany w umowie
Integralną częścią umowy są: Oferta oraz niniejszy Regulamin.

 

III. WARUNKI PŁATNOŚCI

W dniu zawarcia umowy o udział w obozie biegowym, a w przypadku umowy zawartej w formie określonej w pkt. II.2 lit. b i c, równocześnie z zawarciem umowy, Podróżny zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Organizatora pełnej ceny podanej w ofercie.
Jeżeli umowa o udział w obozie biegowym przewiduje zapłatę zaliczki, podróżny zobowiązany jest do zapłaty zaliczki w wysokości podanej w umowie w dniu jej zawarcia. Do zapłata pozostałej wysokości ceny Podróżny zobowiązany jest w terminach określonych w umowie o udział w obozie
W przypadku realizacji płatności przelewem bankowym, zapłata powinna nastąpić w ciągu 24h od momentu zawarcia umowy o udział w obozie przypadku umowy zawartej w formie pisemnej, zaś w przypadku umowy zawartej w innych formach, w ciągu 24h od, odpowiednio: wysłania przez Podróżnego w formie wiadomości e–mail oświadczenia, o którym mowa w pkt. II.2.lit. b i otrzymania przez Podróżnego od Organizatora indywidualnego numeru konta bankowego do dokonania wpłaty. Do powyższego 24h terminu nie wlicza się dni ustawowo uznanych za wolne od pracy oraz sobót.
Cena obozu wyrażona jest w złotych polskich i obejmuje świadczenia wymienione w ofercie. Obok ceny wyrażonej w złotych polskich oferta może zawierać informację o konieczności zapłaty dodatkowej ceny w walucie państwa trzeciego. Oferta zawiera wówczas informację na temat waluty w jakiej dodatkowa cena ma być zapłacona oraz sposobie jej płatności, w szczególności jeżeli ma być ona przekazywana bezpośrednio Trenerowi/Opiekunowi danego wyjazdu.
Momentem zapłaty ceny, w przypadku jej realizacji drogą przelewu bankowego, jest dzień uznania rachunku bankowego Organizatora, zaś w przypadku innych form płatności, moment otrzymania przez Organizatora środków pieniężnych.
W przypadku braku zapłaty całości lub jakiejkolwiek części ceny w terminach wskazanych w niniejszym Regulaminie, Organizator wezwie Podróżnego, korzystając ze środków komunikacji elektronicznej (na adres e-mail wskazany przez Podróżnego w zgłoszeniu udziału w obozie biegowym), do dokonania zapłaty w dodatkowym, trzydniowym terminie, liczonym od daty wysłania przez Organizatora dodatkowego wezwania, z zastrzeżeniem, że brak zapłaty w powyższym terminie będzie uprawniał Organizatora do odstąpienia od umowy o udział w obozie turystycznej, zgodnie z art. 491 § 1 Kodeksu cywilnego. W przypadku wykonania przez Organizatora prawa odstąpienia od umowy o udział w obozie, Organizator będzie mógł domagać się od Podróżnego na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu cywilnego wynagrodzenia odpowiadającego dotychczas wykonanym czynnościom oraz zwrotu rzeczywiście poniesionych w związku z przygotowaniami do wykonania umowy i udokumentowanych kosztów. Postanowienia niniejszego punktu nie dotyczą przypadków, gdy zapłata całości albo części ceny stanowi przesłankę zawarcia umowy o udział w  obozie albo jej warunek zawieszający. Wówczas, brak zapłaty w terminie oznacza niedojście umowy do skutku.

 

IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

Organizator ogranicza swoją odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o udział w obozie do wysokości stanowiącej dwukrotność całkowitej ceny obozie. Powyższe ograniczenie nie dotyczy szkody na osobie oraz szkody spowodowanej przez Organizatora umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmiany programu obozu dokonane na życzenie Podróżnego lub za jego wyraźną zgodą.
Podróżny jest zobowiązany do przestrzegania przepisów paszportowych, celnych, zdrowotnych i innych przepisów kraju, z którego podróżuje i do którego wyjeżdża. Wszelkie koszty powstałe w wyniku naruszenia tych przepisów obciążają Podróżnego.
Organizator jest odpowiedzialny za wykonanie wszystkich usług turystycznych objętych umową o udział w obozie. Organizator jest zobowiązany do udzielenia Podróżnemu, który znalazł się w trudnej sytuacji pomocy

 

V. OBOWIĄZKI PODRÓŻNEGO

Podróżny zobowiązany jest przestrzegać wskazówek i zaleceń porządkowych przedstawicieli Organizatora, koniecznych dla realizacji programu obozu, respektować postanowienia dotyczące transportu z/do miejsca docelowego oraz pobytu w hotelu oraz bezwzględnie przestrzegać miejsca i godzin zbiórek.
Podróżny zobowiązany jest do posiadania dokumentów podróży: ważnego paszportu (do krajów spoza Unii Europejskiej) oraz paszportu lub dowodu osobistego (do krajów należących do Unii Europejskiej), ewentualnie wizy turystycznej oraz do przestrzegania przepisów celnych i dewizowych obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej oraz krajach tranzytowych i docelowych. Powyższy obowiązek posiadania ważnego dokumentu podróży dotyczy również dzieci – bez względu na ich wiek.
Fundacja Bieganie nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku naruszenia przez Podróżnego postanowień art. V ust. 2 Regulaminu
Podróżny zobowiązany jest do przestrzegania przepisów porządkowych oraz dotyczących bezpieczeństwa (np. przeciwpożarowych, policyjnych, lotniczych itp.), jak również do stosowania się do instrukcji i poleceń załogi statku powietrznego lub innego środka transportu oraz ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe z powodu braku przestrzegania powyższych przepisów, instrukcji lub poleceń.
Podróżny ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody dokonane na przedmiotach należących do Organizatora, innych uczestników, hoteli, linii lotniczych itp. Podróżny ponosi odpowiedzialność materialną za szkody i straty wyrządzone z jego winy lub z winy w nadzorze nad osobami, za które odpowiada na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego.
Dane osobowe Podróżnego znajdujące się w dokumencie, którym będzie się legitymował w trakcie podróży (dowód osobisty lub paszport) muszą być tożsame z danymi zawartymi w umowie. Podróżny jest bezwzględnie zobowiązany przy zawarciu umowy podać dane osobowe, które będą aktualne w chwili rozpoczęcia podróży. W razie zmiany danych osobowych po zawarciu umowy a przed rozpoczęciem obozu, Podróżny jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Organizatora o tym fakcie.
W przypadku zmiany danych osobowych Podróżnego zawartych w umowie, np. w celu dostosowania ich do danych osobowych znajdujących się dokumencie, którym Podróżny będzie się legitymował w trakcie podróży (dowód osobisty lub paszport) Organizator uprawniony jest do obciążenia Podróżnego kosztami dokonania takiej zmiany o ile będzie ona możliwa do wykonania. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody poniesione przez Podróżnego w wyniku podania nieaktualnych danych osobowych lub ich zmiany po zawarciu umowy.
Zmiana danych osobowych Podróżnego po zawarciu umowy o udział w obozie może wiązać się z koniecznością nabycia nowego biletu lotniczego. Organizator informuje Podróżnego o konieczności nabycia nowego biletu lotniczego niezwłocznie po powzięciu informacji o braku możliwości przelotu na skutek niezgodności danych osobowych zawartych w bilecie lotniczym ze zmienionymi danymi osobowymi Podróżnego.
W przypadku, o którym mowa w art. V ust. 8 Organizator nie zwraca Podróżnemu kosztu biletu lotniczego, z którego nie mógł on skorzystać na skutek zmiany danych osobowych. VI.

 

VI. PRZELOT/ PODRÓŻ

Lot do miejsca docelowego i przylot z niego podlegają warunkom zawartym w Konwencji warszawskiej z 1929 r. z poźn.zm. i aneksami dostosowanymi do ustawodawstw narodowych, Konwencji Montrealskiej z 1999 r. zgodnie z Rozporządzeniem Rady (WE) nr 2027/97 w sprawie odpowiedzialności przewoźników lotniczych. Przelot samolotem odbywa się na liniach rejsowych/przelotem liniowym w klasie turystycznej. Od momentu odprawy bagażowo – paszportowej Podróżni objęci są opieką linii lotniczych.
Jeżeli podczas lotu Podróżnym nie towarzyszy Trener/Organizator informuje o tym Podróżnych w umowie lub drogą elektroniczną na adres e-mail Podróżnego nie później niż na dwa dni przed rozpoczęciem obozu.
Realizowanie podróży drogą lotniczą z różnych względów programowych czy technicznych może ulec zmianie i organizator powiadamia o tym podróżnego.
Umowa o udział w obozie może stanowić, że godziny przelotów mają jedynie charakter przybliżony i mogą ulec zmianie. W takiej sytuacji, Organizator zobowiązany jest poinformować Podróżnego o dokładnych godzinach lotów przed rozpoczęciem obozu zasadach określonych w umowie.
Czas trwania obozu może różnić się od potocznie rozumianej liczby dni. Dzień pierwszy (dzień zbiórki) oraz dzień ostatni (dzień powrotu do Polski) są dniami podróży. Długość wypoczynku w tych dniach jest ściśle powiązana z rozkładami lotów oraz ew. promów lub innych środków komunikacji.
Cena biletów lotniczych jest każdorazowo wyszczególniona w cenie obozu. Cena biletów lotniczych nie podlega zwrotowi podróżnemu bez względu na przyczynę i termin rezygnacji z udziału w obozie.
Na wyjazdy krajowe uczestnik korzysta z własnego transportu. Dojeżdża na obóz we własnym zakresie i na własny koszt. Chyba że oferta określa inaczej.

 

VII. ZMIANA WARUNKÓW UMOWY

Organizator jest uprawniony do dokonania, przed rozpoczęciem obozu, jednostronnej zmiany warunków umowy o udział w obozie, o ile dana zmiana jest nieznaczna (do 7% całości obozu). Organizator zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Podróżnego o wprowadzonej zmianie, poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail lub adres miejsca zamieszkania Podróżnego wskazany w umowie – zgłoszeniu.

 

VIII. OPŁATY DODATKOWE NA MIEJSCU

Część kosztów związanych z uczestnictwem w obozie Podróżny pokrywa na miejscu sam. Są to najczęściej (chyba, że oferta precyzuje inaczej): bilety wstępu do zwiedzanych obiektów – płatne u trenerów lub w kasach obiektów turystycznych, lokalne wycieczki fakultatywne – płatne w miejscu docelowym, np. u trenera lub lokalnego organizatora oraz inne opłaty typu: za napoje do obiadokolacji, opłata za korzystanie z leżaków na plaży, opłaty za telefony w pokoju hotelowym, korzystanie z minibaru, kaucji zwrotnej za korzystanie z klimatyzacji, podatki i opłaty turystyczne, itp. Tego rodzaju opłaty dodatkowe wyszczególnione są w opisie świadczeń lub w opisie obiektu. Niewywiązanie się przez Podróżnego z obowiązku uiszczenia podatków i opłat turystycznych może spowodować odmowę zakwaterowania przez właściciela obiektu.

 

IX. ODWOŁANIE OBOZU

Organizator ma prawo odwołać obóz, informując o tym Podróżnego najpóźniej na:

a) 20 dni przed rozpoczęciem obozu trwającego ponad 6 dni;

b) 7 dni przed rozpoczęciem obozu trwającego 2-6 dni,

c) 48 godzin przed rozpoczęciem obozu trwającego krócej niż 2 dni,

Organizator może odwołać obóz w każdym czasie przed rozpoczęciem obozu, jeżeli realizacja umowy o udział w obozie nie jest możliwa z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności, tj. sytuacji pozostającej poza kontrolą strony powołującej się na jej zaistnienie, której skutków nie można było uniknąć, nawet gdyby podjęto wszelkie rozsądne działania.
W razie odwołania obozu przez Organizatora z przyczyn wymienionych w art. IX ust. 1. i 2. Organizator zwróci Podróżnemu całość wpłaconej kwoty, w terminie 14 dni od dnia rozwiązania umowy o udział w obozie.

 

X. REZYGNACJA Z PODRÓŻY LUB ZMIANA TERMINU LUB PRZEDMIOTU ŚWIADCZENIA NA ŻYCZENIE PODRÓŻNEGO

Podróżny może w każdym czasie przed rozpoczęciem obozu zrezygnować z udziału w obozie (odstąpić od umowy o udział w obozie). W takim przypadku, Podróżny zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Organizatora opłaty za odstąpienie od umowy o udział w obozie, której zryczałtowana wysokość stanowi sumę ceny biletów lotniczych bez względu na przyczynę i termin rezygnacji z udziału oraz:

a) 60% ceny obozu przy rezygnacji do 30 dnia włącznie przed datą rozpoczęcia obozu,

b) 75% ceny obozu przy rezygnacji między 30 dniem do 14 dnia włącznie przed datą rozpoczęcia obozu,

c) 85% ceny obozu przy rezygnacji między 14 dniem do 8 dnia włącznie przed datą rozpoczęcia obozu ,

d) 100% ceny obozu przy rezygnacji na 7 dzień i mniej przed datą rozpoczęcia obozu.

Organizator informuje, iż Podróżny do 2 dni po zawarciu umowy o wyjazdy ma możliwość wykupienia opcjonalnego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji (także ubezpieczenia obejmującego koszty wcześniejszego powrotu z obozu) gdzie dodatkowa opłata wynosi 4-6% ceny obozu turystycznej w zależności od typu wyjazdu
Część dewizowa ceny obozu przeliczana jest po aktualnym kursie NBP.
Podróżny może bez zgody Organizatora przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w obozie wszystkie przysługujące mu z tytułu umowy o udział w obozie uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba przejmuje wszystkie wynikające z tej umowy obowiązki. Przeniesienie ogółu praw i obowiązków wynikających z umowy o udział w obozie powinno zostać, dla celów dowodowych, stwierdzone pismem. Przeniesienie ogółu praw i obowiązków wynikających z umowy o udział w obozie jest skuteczne wobec Organizatora, jeżeli Podróżny zawiadomił go o tym (w wiadomości e-mail lub w wiadomości wysłanej na adres siedziby Organizatora) nie później niż 14 dni przed terminem rozpoczęcia obozu. Podróżny, zawiadamiając Organizatora o przeniesieniu ogółu praw i obowiązków wynikających z umowy o udział w obozie, zobowiązany jest przedłożyć Organizatorowi kopię umowę, na podstawie której takie przeniesienie nastąpiło. Organizator może obciążyć Podróżnego opłatą z tytułu przeniesienia ogółu praw i obowiązków wynikających z umowy o udział w obozie, w wysokości odpowiadającej rzeczywistym kosztom poniesionym przez Organizatora wskutek zmiany uczestnika obozu. Za nieuiszczoną część ceny obozu oraz koszty poniesione przez Organizatora w wyniku zmiany uczestnika obozu, Podróżny i osoba przejmująca jego uprawnienia i obowiązki odpowiadają solidarnie.
Przeniesienie przez Podróżnego ogółu praw i obowiązków wynikających z umowy o udział w obozie, nie skutkuje przeniesieniem praw do biletów lotniczych, które są biletami imiennymi, przypisanymi do konkretnego Podróżnego obozu wiąże się z koniecznością nabycia nowego biletu lotniczego, którego cena może być inna (w tym wyższa) niż biletu uczestnika przenoszącego ogół praw i obowiązków do udziału w obozie biegowym.
O ile Podróżny nie poinformował Organizatora o swej rezygnacji z uczestnictwa w obozie przed jego rozpoczęciem, zobowiązany jest przekazać do Organizatora informację o tym, iż w obozie takim nie uczestniczy, najpóźniej do końca dnia, w którym obóz się rozpoczął.
Jeżeli jedna lub więcej osób razem uczestniczących w obozie rezygnuje z obozu objętego tą samą umową, pozostałe osoby, na rzecz których umowa ta została zawarta, o ile również nie zrezygnują z obozu, zobowiązane są do uiszczenia odpowiedniej dopłaty wynikającej z cennika, obowiązującego w momencie zawarcia umowy z tytułu faktycznej liczby osób zakwaterowanych w jednym pokoju lub apartamencie.
Możliwość dokonania zmiany obozu na życzenie Podróżnego zależy w każdym przypadku od dostępności ofert. W przypadku, gdy zmiana taka następuje poprzez rezygnację z pierwotnego obozu objętego umową przy jednoczesnym dokonaniu rezerwacji nowego obozu, Podróżny decydujący się na taką zmianę zobowiązany będzie do pokrycia kosztów związanych z jej dokonaniem obliczonych przy zastosowaniu zasad odnoszących się do opłaty za odstąpienie od umowy o udział w obozie. W pozostałych przypadkach koszt zmiany obozu na życzenie Podróżnego zostanie uzgodniony z Podróżnym indywidualnie przed jej dokonaniem.
W przypadku niemożliwości dokonania zmiany obozu wynikającej z braku dostępności ofert, Podróżnego oraz Organizatora wiąże pierwotna umowa, chyba że Podróżny złoży oświadczenie o rezygnacji z obozu.

 

XI. ZBIÓRKA

Podróżny ma obowiązek stawić się na wskazanym w umowie lotnisku na 3 godziny przed planowaną godziną wylotu. Prosimy pamiętać, iż ze względu na konieczność planowej i terminowej realizacji programu, Organizator nie ma obowiązku czekać na spóźnionego Podróżnego.
W przypadku zbyt późnego stawienia się na lot powrotny, bez winy Organizatora, Podróżny traci prawo do lotu i musi wrócić do kraju na koszt własny.
Zasady zbiórek określonych w art. XI ust. 1 i 2 Regulaminu stosuje się odpowiednio do transferów lotniczych lub innymi środkami transportu w trakcie obozu.
W trakcie obozów krajowych. Uczestnik powinien poinformować Organizatora/Trener o fakcie spóźnienia lub nie pojawienia się w dniu zbiórki w obiekcie. W takim przypadku uczestnikowi nie przysługuje zwrot opłaty za niewykorzystany dzień obozu. Chyba że strony ustalą przed obozem inaczej.

 

XII. BAGAŻ

Szczegółowe dane dotyczące zasad przewozu bagażu znajdują się w informacjach przekazywanych przez Organizatora Podróżnemu lub na stronie internetowej Organizatora. Podróżny ma obowiązek zaznajomić się z tymi informacjami.
Organizator nie zapewnia możliwości przewozu bagażu nietypowego (np. deski windsurfingowe, sprzęt do golfa, sprzęt do nurkowania, wózki dziecięce, wózki inwalidzkie). Przewóz bagażu nietypowego odbywa się na koszt Podróżnego i jego wyłączne ryzyko.
W razie zaginięcia lub uszkodzenia bagażu w trakcie lotu Podróżny powinien niezwłocznie zgłosić ten fakt przedstawicielowi przewoźnika na lotnisku i wypełnić protokół zgłoszenia szkody lub zaginięcia bagażu. Tylko taki dokument pisemny oraz kwit bagażowy (wraz z kartą pokładową) jest podstawą roszczeń o odszkodowanie od linii lotniczych lub towarzystwa ubezpieczeniowego.
Reklamację dotyczącą zniszczenia bagażu należy zgłosić liniom lotniczym w ciągu 7 dni od daty zdarzenia, a zagubienie bagażu w ciągu 21 dni od daty zdarzenia.

 

XIII. TRENER

Podróżny jest zobowiązany do przestrzegania regulaminów i innych przepisów oraz prawa obyczajowego obowiązującego w kraju pobytu, obiektach noclegowych, gastronomicznych, jak również zaleceń trenera/przewodnika. Fundacja nie odpowiada za naruszenie przez Podróżującego przepisów.
Przelot do miejsca docelowego, gdzie rozpoczyna się realizacja programu, i/lub powrót z miejsca zakończenia realizacji programu może odbywać się bez opieki trenera. W takim przypadku trener ma obowiązek oczekiwać na uczestników na lotnisku docelowym, a po zakończeniu obozu odtransportować grupę na lotnisko wylotowe.
Podróżny od chwili rozpoczęcia obozu zobowiązany jest stosować się do wskazówek trenera, dotyczących realizacji programu.
Organizator zastrzega sobie możliwość natychmiastowego wykluczenia z obozu Podróżnego nadużywającego alkoholu lub używającego środków odurzających, lub w sposób rażący nie stosującego się do zaleceń trenera grupy i utrudniającego realizację programu wyjazdu.

 

XIV. ZAKWATEROWANIE

Z uwagi na charakter obozów organizowanych przez Fundację Bieganie oraz niejednolite przepisy określające standard obiektów w poszczególnych krajach informacje o noclegach Organizator przedstawia w ofercie udziału w obozie.
Prezentowane w materiałach promocyjnych rozpowszechnianych przez Organizatora zdjęcia pokoi są zdjęciami przykładowymi. Oznacza to, że pokoje w danym miejscu zakwaterowania mogą różnić się od prezentowanych w materiałach promocyjnych rozpowszechnianych przez Organizatora.

XV.WYŻYWIENIE

Zakres wyżywienia objęty ceną oraz sposób serwowania posiłków podane są w opisie świadczeń w ofercie udziału w obozie.

 

XVI. REKLAMACJE

Jeżeli w trakcie obozu Podróżny stwierdza wadliwe wykonywanie umowy, ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym przedstawiciela Organizatora (trenera), który w miarę możliwości jest zobowiązany do usunięcia wady na miejscu.
Przedstawiciel Organizatora działający w miejscu obozu nie jest upoważniony do uznawania roszczeń.
Niezależnie od zawiadomienia, o którym mowa powyżej, Podróżny może złożyć Organizatorowi reklamację zawierającą wskazanie uchybienia w sposobie wykonania umowy oraz określenie swojego żądania. Reklamacja powinna zostać złożona Organizatorowi w formie e-mail na adres obozy@obozybieganie.pllub przesłana na adres korespondencyjny Fundacja Bieganie; ul. M.Dąbrowskiej 17i/20, 31-851 Kraków. Reklamacja powinna być czytelna. W razie niemożności odczytania reklamacji Organizator wezwie Klienta do ponownego złożenia reklamacji w formie czytelnej.
Reklamacje dotyczące przelotu do/z miejsca docelowego, opóźnień oraz bagażu zniszczonego lub uszkodzonego w czasie przelotu samolotem podlegają warunkom Konwencji warszawskiej z 1929 z późn. zm. i aneksami, rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 261/2004 z 11 lutego 2004 r. (o zasadach odszkodowań i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład lub odwołania lub dużego opóźnienia lotów). Podróżny ma prawo złożyć reklamację do przedstawicielstwa właściwej linii lotniczej, a w przypadku wyczerpania drogi reklamacyjnej – skargę do Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ul. Flisa 2, 02-247 Warszawa).
Podróżny może skorzystać z metod pozasądowego rozwiązywania sporów z Organizatorem, określonych w Ustawie o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, takich jak mediacje i arbitraż, o których mowa w w/w Ustawie. Podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w odniesieniu do Organizatora jest Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Warszawie. Podróżny, który zawarł z Organizatorem umowę o udział w obozie za pośrednictwem strony internetowej Organizatora może skorzystać również z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów (tzw. platforma ODR) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany Rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (Rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich, Dz.Urz. UE L 165 z 18.06.2013, str. 1). Łącze elektroniczne (link) do platformy ODR dostępne jest tutaj: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL

 

XVII. UBEZPIECZENIE

Każdy Podróżny objęty jest obowiązkowym ubezpieczeniem kosztów leczenia (KL) tylko dla wyjazdów zagranicznych, następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) zawartą przez Organizatora z Towarzystwem Ubezpieczeniowym. Koszt obowiązkowego podstawowego ubezpieczenia KL, NNW oraz bagażu wliczony jest w cenę obozu.
Za opłatą dodatkowej składki Podróżny może rozszerzyć zakres ubezpieczenia o następstwa chorób przewlekłych, oraz o ubezpieczenie kosztów rezygnacji lub przerwania obozu (KR).
W przypadku wystąpienia szkody objętej zakresem ubezpieczenia, w szczególności gdy konieczna jest hospitalizacja ubezpieczonego, należy kontaktować się z Alarmowym Centrum Pomocy podając imię, nazwisko, nr polisy bądź nr umowy ubezpieczenia wskazane w dowodzie rezerwacji oraz miejsce pobytu.

 

XVIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych, z którymi Fundacja Bieganie zawarła umowę o udział w obozie albo wobec których Fundacja Bieganie podjęła czynności mające na celu zawarcie takiej umowy (określanych dalej jako „Dane osobowe”) jest Fundacja Bieganie z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Zabłocińska 4/58 01-697 Warszawa) wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy pod numerem  KRS: 0000280, NIP: 1182044484, REGON: 141024244 (określana dalej jako „Administrator”).

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Celem przetwarzania Danych osobowych jest:

a) wykonanie umów o udział w obozie biegowym oraz podjęcie czynności mających na celu zawarcie takich umów, jak również dochodzenie przez Administratora ewentualnych roszczeń związanych z ich niewykonaniem, a także obrona przed takimi roszczeniami zgłaszanymi przez klientów Administratora;

b) za zgodą osoby, której dane dotyczą – marketing usług własnych Administratora, a także profilowanie danych osobowych, mające na celu dostosowanie ofert i informacji handlowych sporządzanych przez Administratora do indywidualnych oczekiwań, potrzeb i zainteresowań osób, których dane dotyczą;

c) wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe będą przetwarzanie w oparciu o poniższe podstawy prawne:

a) w zakresie zawarcia i realizacji umowy o udział w obozie biegowym, w tym zapewnienia kontaktu lub w innych sprawach związanych z umową – art. 6 ust. 1 lit. b oraz f Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określanego dalej jako „RODO”), tj. w ramach wykonania umowy o udział w obozie i podjęcia, na żądanie osoby której dane dotyczą, określonych działań przed zawarciem takiej umowy oraz w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest potrzeba informowania o wszelkich sprawach związanych z zawartą umową, a także możliwość dochodzenia przez Administratora roszczeń związanych z umową oraz obrona przed takimi roszczeniami zgłaszanymi przez klientów Administratora;

b) w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych i innej dokumentacji księgowej oraz rejestru umów o udział w obozie, którego prowadzenie jest wymagane przepisami prawa turystycznego – art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. w ramach wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z przepisów prawa bilansowego, podatkowego i turystycznego; c) w zakresie marketingu produktów i usług własnych Administratora, a także profilowania Danych osobowych, mającego na celu dostosowanie ofert i informacji handlowych sporządzanych przez Administratora do indywidualnych oczekiwań, potrzeb i zainteresowań osób, których dane dotyczą – art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f w zw. z motywem 47 preambuły RODO, tj. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest marketing bezpośredni usług własnych oraz potrzeba dostosowania ofert i informacji handlowych sporządzanych przez Administratora do indywidualnych oczekiwań, potrzeb i zainteresowań osób, których dane dotyczą.

ODBIORCY DANYCH

Dostęp do Danych osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych:

a) upoważnieni pracownicy i współpracownicy Administratora;

b) usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie Danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora, w szczególności podmioty świadczące usługi IT oraz ich upoważnieni pracownicy, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług;

c) podmioty upoważnione do otrzymania Danych osobowych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego;

d) dostawcy usług prawnych i doradczych oraz wspierający Administratora w dochodzeniu roszczeń, w szczególności: kancelarie prawne, podatkowe, firmy windykacyjne, audytorzy; e) podmioty, którym Administrator posługuje się przy wykonywaniu umów o udział w obozie, w szczególności: operatorzy hoteli, podmioty zapewniające usługę przewozu lotniczego, agenci, rezydenci, animatorzy, firmy ubezpieczeniowe.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

a) w przypadku przetwarzania danych na podstawie, o której mowa w pkt 3 lit. a) powyżej – okres równy terminowi przedawnienia ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o udział w obozie;

b) w przypadku przetwarzania danych na podstawie, o której mowa w pkt 3 lit. b) powyżej – okres wymagany przepisami prawa, które nakładają na Administratora określone obowiązki, których wykonanie wymaga przetwarzania Danych osobowych;

c) w przypadku przetwarzania danych na podstawie, o której mowa w pkt 3 lit. c) powyżej – do momentu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą.

PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

a) żądania od Administratora dostępu do dotyczących jej Danych osobowych, w tym do uzyskania od Administratora kopii jej Danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Kopia taka będzie przekazana przy pomocy poczty elektronicznej, chyba że osoba, której dane dotyczą wyraźnie zażąda przekazania jej w inny sposób;

b) żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej Danych osobowych, w zakresie w jakim są one nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w szczególności poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, jeżeli uzupełnienie takie nie pozostaje w sprzeczności z celem przetwarzania Danych osobowych;

c) żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej Danych osobowych, w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności w art. 17 RODO;

d) żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania dotyczących jej Danych osobowych, w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności w art. 18 RODO;

e) przenoszenia swoich Danych osobowych, w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności w art. 20 RODO;

f) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innych właściwych organów sprawujących nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych;

g) odwołania w każdym czasie zgody na przetwarzanie Danych osobowych w celach, o których mowa w pkt 3 lit. c) powyżej, przy czym odwołanie tej zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych możliwe poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: obozy@obozybieganie.pl. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych W przypadkach, w których przetwarzanie Danych osobowych przez Administratora odbywa się na innej podstawie niż konieczność wykonania umowy lub konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, osoba, której dane dotyczą może, w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej Danych osobowych. Administratorowi nie wolno przetwarzać Danych osobowych objętych sprzeciwem, chyba że wykaże on potrzebę przetwarzania tych Danych osobowych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń albo innych ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania tych danych osobowych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą. Niezależnie od powyższego, jeżeli celem przetwarzania Danych osobowych jest marketing bezpośredni usług własnych Administratora, osoba, której dane dotyczą ma prawo, w dowolnym momencie, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego Danych osobowych na potrzeby takiego marketingu.

ZASADY GROMADZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie Danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą jest warunkiem zawarcia oraz wykonania umowy o udział w obozie. Niepodanie danych oznaczonych w umowie o udział w obozie jako wymagane uniemożliwia Administratorowi zawarcie i realizację tej umowy. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Danych osobowych w celach marketingowych a także na profilowanie danych osobowych, mające na celu dostosowanie ofert i informacji handlowych sporządzanych przez Administratora do indywidualnych oczekiwań, potrzeb i zainteresowań osób, których dane dotyczą jest w pełni dobrowolne.

PROFILOWANIE

Dane osobowe przetwarzane przez Administratora w celach marketingowych (na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą) mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w oparciu o profilowanie będzie dotyczyło wyłącznie dostosowania oferty handlowej Administratora do profilu osoby, której dane dotyczą. W oparciu o profilowanie nie będą podejmowane żądane decyzje wywołujące skutki prawne wobec osoby, której dane dotyczą lub w podobny sposób istotnie na nią wpływające.

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz realizacją uprawnień przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z Administratorem, kierując korespondencję na adres e-mail: obozy@obozybieganie.pl

XIX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych Warunkami uczestnictwa zastosowanie mają odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego
Nieważność pojedynczych postanowień umowy -zgłoszenia lub niniejszych Warunków nie narusza ważności całej umowy.
Niniejsze Warunki obowiązują od 1.06.2019

 


Co oferujemy?

Obozy biegowe w Kenii

Zastanawialiście się kiedyś gdzie jest najlepsze miejsce do treningu biegowego? Podpowiemy wam to Kenia. Dlaczego zapytacie? Dlatego, że jest tam wszystko co potrzebne czyli: łagodny klimat, wysokość nad poziomem morza, duża grupa biegaczy z Kenii i całego świata, wspaniałe trasy i niepowtarzalny klimat biegowy, który aż zachęca do tego żeby wyjść i ruszyć się na konkretną biegową dawkę treningu.

Na obozie w Kenii można spotkać największe sławy biegania. Mo Farah, Kipsang, Kipketer. Jeżeli będziecie mieć szczęście to spotkacie ich wszystkich razem i to na jednym treningu :). Zawsze uśmiechnięte twarze i gotowi na dużą porcję zdjęć ze swoimi fanami.

W Kenii skupiamy się głównie na treningu wytrzymałościowym i interwałowym ale także na dużej dawce sprawności. Są tu ku temu wyśmienite warunki ponieważ mieszkamy u medalistki olimpijskiej Lorny Kiplagat, która od lat gości najlepszych biegaczy z całego świata i dzięki swojemu ośrodkowi daje zawodnikom wyśmienite warunki. Jedzenie jest tu bardzo zróżnicowane i dobre, a po treningu można odpocząć w Kenijskim słońcu lub pluskać się w chłodnym basenie, który daje ukojenie zmęczonym po treningu nogom.

Na naszych obozach w Kenii od lat organizujemy zawody biegowe dla tamtejszych biegaczy, w których biorą udział również uczestnicy obozu. Dzięki temu, można stanąć ramię w ramię z przyszłymi medalistami olimpijskimi i chociaż na pierwszych 100 metrach poczuć wiatr we włosach. Dzięki tej inicjatywie wspieramy tamtejszy sport.

Oczywiście nie zapominamy też o największej wylęgarni mistrzów czyli prowadzonej przez brata Colma szkole św. Patryka. Tam również nasza obozowa ekipa zawsze zagląda aby zobaczyć jak trenują i uczą się młodzi, utalentowani adepci Kenijskich biegów średnio i długo dystansowych. Brat Colm chętnie opowiada i dzieli się swoimi doświadczeniami w dziedzinie treningu. To już legenda światowego sportu  bo od niego zaczęły się Kenijskie sukcesy na wielką skalę.

Kenia to również ciekawe doświadczenie kulinarne. Tutaj wszystko smakuje inaczej, a przede wszystkim mnogość owoców i warzyw. Kenijska dieta biegowa jest specyficzna, a właśnie w Iten można jej zakosztować i osobiście wypróbować na własnych nogach. Słowo Ugali na pewno będzie wam towarzyszyć na co dzień. To przyrządzony z kukurydzy Kenijski przysmak. Jeżeli zapytasz przeciętnego Kenijczyka skąd ma taki POWER do biegania odpowie oczywiście dzięki Ugali! Będąc na miejscu nie omieszkaj spróbwać ale nie licz na zbyt wyszukany smak.

Oprócz walorów treningowych w Kenii nie może zabraknąć porządnego safari i walorów turystycznych. W jednym z odpoczynkowych dni oczywiście zabierzemy was do jednego z piękniejszych Parków Narodowych aby podziwiać dziką zwierzynę.

O Kenii można byłoby pisać wiele stron ale nie będziemy wam zbyt wiele zdradzać. Przekonajcie się sami i zasmakujcie przygody na naszych obozach. Zwiedzajcie świat biegając i trenując pod okiem świetnie wyszkolonych fachowców. Kenia czeka. No więc Hakuna Matata i wyruszaj z nami w podróż na czarny ląd!

obozy dla początkujących

Nasza oferta obozowa dla dorosłych skierowana jest do szerokiego spektrum biegaczy, a także ich rodzin gdyż na większości naszych obozów opieka nad dziećmi jest za darmo(w przeciwieństwie do konkurencji) Na wyjazdach z bieganie.pl nie ma podziałów gdyż wszyscy są zjednoczeni wspólną pasją biegania. Począwszy od osób początkujących, śrenio-zaawansowanych na zaawansowanych kończąc. Dostosowujemy nasze treningi zarówno dla biegaczy ulicznych jak i dla tych, którzy kochają biegi górskie. Znajdą u nas miejsce ci którzy ścigają się na 5km jak i tacy, którzy startują biegi ultra. Szeroka wiedza i nieustanne dokształcanie się sprawia, że potrafimy odnaleźć się w każdej sytuacji i pomóc nawet najbardziej zaawansowanym biegaczom.

Obozy biegowe dla początkujących skierowane są do osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z bieganiem. Od wielu lat obserwujemy tendencję, że amatorzy z długim stażem, którzy nigdy nie współpracowali z trenerem poza niezłym wytrenowaniem mają niestety duże braki techniczne, sprawnościowo-siłowe i koordynacyjne. Niestety w dużej mierze przekłada się to na ilość kontuzji.

Dlatego obozy dla początkujących biegaczy są świetną formą na rozpoczęcie biegania. Na obozie dowiesz się jak biegać poprawnie. Przy pomocy wideo analizy techniki biegu poprawimy twoje błędy, a następnie dzięki wykładom przekażemy niezbędną wiedzę do tego jak wdrażać technikę i poprawny trening aby nie ulec kontuzji. Jako jedyni w Polsce pokazujemy naszych podopiecznym, że już po kilku dniach ich technika się zmienia. Na obozach biegowych dla poczatkuących dowiesz się jak dobrać odpowiedni sprzęt, jak schudnąć i wdrażać prawidłową dietę. Dowiesz się jakie ćwiczenia dla biegaczy są najlepsze, jak się rozciągać oraz poruszymy wiele, wiele innych okołobiegowych tematów. Na obozie dla początkujących trenerzy są dostępni praktycznie przez większość dnia i jeżeli masz jakieś pytania na pewno nasi trenerzy udzielą ci wyczerpującej odpowiedzi na interesujący cię temat.

Obozy biegowe dla początkujących to niesamowita atmosfera, która łączy ludzi z każdej branży. Charyzmatyczni trenerzy dbają o to aby każdy czuł się doceniony i ważny, a liczba biegaczy wracających na nasze obozy daje nam motywację do tego aby przykładać się i ulepszać nasze kompetencje.

Obozy dla dorosłych biegaczy to świetna forma spędzenia aktywnego wypoczynku wśród ludzi, którzy również kochają bieganie. Na nasze obozy możesz również przyjechać z osobą towarzyszącą, która zawsze staramy się w pozytywny sposób zachęcić do biegania, jeżeli oczywiście chce. Doświadczaliśmy wiele razy tego, że po naszych obozach osoby towarzyszące wyjeżdżały zapalone pasją biegania ponieważ potrafimy naszą wiedzę przerodzić w praktykę tak aby nikt nie zraził się do biegania po pierwszym razie.

Jeżeli więc czujesz się gotowy to wyruszaj razem z nami na obozy biegowe dla pozcątkujących, średnio-zaawansowanych, zaawansowanych i odkrywaj bieganie z najlepszej strony. Sprawdź nasze oferty obozów w Polsce i zagranicą. Na pewno znajdziesz coś dla siebie i mamy nadzieję, że ni pożałujesz swojego wyboru. Do zobaczenia na biegowych ścieżkach!

obozy biegowe

Na naszych obozach biegowych bieganie.pl znajdziecie to co najlepsze dla biegaczy. Nasze obozy odbywają się w najlepszych lokalizacjach nie tylko w Polsce ale też na całym świecie. Co roku nasze obozy gości Szklarska Poręba, w której odbywa się nasz klasyk. Tam zaczęła się nasza historia, kiedy to w 2010 roku odbyła się pierwsza edycja obozów biegowych. Dzisiaj dobijamy już do setnego turnusu i nasza oferta mocno się rozrosła. W tym momencie zgrupowania odbywają się przez okrągły rok. Obozy wakacyjne, szkolenia dla firm, majówki, obozy sylwestrowe, warsztaty z techniki biegania i wiele, wiele innych.

W Polsce obozy realizujemy również w pięknie położonej Szczawnicy czy w zacisznym miasteczku Krościenko nad Dunajcem, znajdującym się u styku 3 górskich pasm Pienin, Beskidu Sądeckiego i Gorców. To właśnie tutaj stworzyliśmy nasz osobliwy projekt obozu WEGE. Gościmy na obozach także w Polskich i Słowackich Tatrach.

Dzięki coraz większej ilości zadowolonych klientów przez ostatnie lata w Szklarskiej Porębie organizowaliśmy aż 3 turnusy wakacyjne. Obozy górskie przyciągają także wiele firm, które zamawiają u nas weekendowe wyjazdy biegowe czy szkolenia dla początkujących.

Cykliczne warsztaty z techniki biegania pomagają rokrocznie wielu amatorom zgłębić tajniki bardziej ekonomicznego biegania, prewencji kontuzji i poprawić wyniki.

 

Od kliku lat organizujemy też nasze obozy biegowe poza granicami Polski. Uderzeamy w najlepsze biegowe destynacje na świecie. W naszej ofercie znajdziecie stacjonarne obozy górskie w Kenii gdzie od lat Polscy amatorzy szkolą się u boku największych sław Kenijskiego bieganie. Stacjonarne obozy rozkręcamy również w Chorwacji gdzie w przepięknym kurorcie Baška łaczymy to co najlepsze czyli krystalicznie czyste morze, świetne górksie tereny oraz grzejące słońce. Nasze obozy znajdziecie też na wyspach Kanaryjskich, Maderze a także najnowsze dziecko w naszych ofertach czyli objazdowe obozy biegowe w Peru, USA, Nowa Zelandia, Kenia, Madagaskar, Tajlandia i Himalaje. Podczas tych obozów organizowanych w formie wypraw biegowych. Zwiedzamy najpiękniejsze zakątki świata na biegowo udając się do miejsc gdzie zwykły turysta nie dociera.

Nasze obozy biegowe prowadzą tylko dyplomowani trenerzy z długim stażem trenerskim, którzy wspinali się po szczeblach kariery zaczynając od treningu dzieci i młodzieży, przez zawodowców, kończąc na amatorach. Tak szeroki spektrum pracy i kilka tysięcy osób, które przewinęły się przez ich warsztat pozwala nam wieść prym w tego typu przedsięwzięciach w Polsce. Dzięki najszerszej ofercie od lata jesteśmy liderem rynku obozów biegowych. Doświadczenie na tak szerokim polu pozwala nam tworzyć coraz nowsze projekty, które z wielką pasją wprowadzamy do naszej oferty.

Nasza Fundacja dzięki, której możemy z powodzeniem organizować obozy, uczestniczy również w projektach eventów biegowych w Tatrach takich jak Tatra Ultra Rajd, na którym uczestnicy starają się w ciągu dwóch dni obiec Tatry wokół. To wyzwanie dla największych twardzieli biegowe kunsztu.

Zapraszamy was zatem na najlepsze obozy biegowe!

Nasz zespół

Marek Kawik

Absolwent krakowskiego AWF. Trener II klasy sportowej o specjalności lekkoatletyka. Były zawodnik medalista Mistrzostw Polski w biegach przełajowych. Trener przygotowania kondycyjnego i motorycznego.

Piotr Małachowski

Przewodnik, podróżnik, bloger, twórca portalu www.kochamyperu.pl, pasjonat wypraw do Peru i innych państw Ameryki Południowej. 

Daniel Tanui

Zawodnik wspierający nasze wyjazdy do Kenii. Jego życiówki na 10000m 28:31, maraton 2:15:08.

Grzegorz Gajdus

były rekordzista Polski w maratonie 2:09:23, jeden z najlepszych maratończyków w historii polskich biegów i trener najlepszych maratończyków w Polsce.

Krzysztof Janik

Były zawodnik, absolwent krakowskiego AWF, dyplomowany trener zawodników wyczynowych i amatorskich. 

Michał Jarosz

Dyplomowany trener, absolwent AWF, były reprezentant Polski, medalista Pucharu Świata i Mistrzostw Polski. Przez wiele lat przebywał w Peruwiańskich Andach trenując ubogą młodzież.

Edyta Jarosz

Dyplomowana trenerka lekkiej atletyki, absolwentka AWF Kraków, wielokrotna medalistka mistrzostw Polski w biegu na 400m,800m,1500m.

Roman Magdziarczyk

Trener, wielokrotny olimpijczyk i uczestnik mistrzostw świata i Europy, 5 zawodnik na Igrzyskach Olimpijskich w Atenach, multimedalista mistrzostw Polski.